MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (UNHR)
Den antogs den 10 december 1948 och är den första universella förklaringen om att det finns grundprinciper av odelbara rättigheter som gäller för alla och som världens stater gemensamt ska leva upp till. Förklaringen är också utgångspunkten för alla juridiskt bindande internationella folkrättsliga konventioner och den utgör grunden i det internationella arbetet med att övervaka de mänskliga rättigheterna i världens stater. I dagsläget har nästan alla världens stater accepterat den allmänna förklaringen som ett kontrakt mellan regeringen och deras invånare och det har uppnått status som bindande genom sedvanerätten. Den allmänna förklaringen är idag översatt till 360 språk och håller därmed världsrekordet som världens mest översatta dokument.

De mänskliga rättigheterna är främst tillämpliga i fredstid, men också under väpnade konflikter. Under väpnade konflikter, och andra situationer av allmänt nödläge, kan undantag göras från vissa mänskliga rättigheter. Det finns dock en rad rättigheter som det aldrig får göras undantag ifrån, till exempel förbudet mot tortyr och mot slaveri.

FNs kärnkonventioner
Förutom FN-stadgan och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har det inom FN tagits fram bindande konventioner som behandlar mänskliga rättigheter. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter antogs båda 1966. Andra konventioner behandlar barnets rättigheter, avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor samt förbud mot tortyr och rasdiskriminering. Det finns också en konvention om förebyggande och bestraffning av folkmord och en konvention om flyktingars rättsliga ställning. Sverige har ratificerat, det vill säga förbundit sig att följa, dessa konventioner. Det finns också sedan hösten 2006 två nya konventioner om mänskliga rättigheter, en om rättigheter för personer med funktionshinder och en till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.  

Länk till FNs konventioner om mänskliga rättigheter

Marocko har ratifierat FNs kärnkonventioner – ICCPR, ICESCR, CRC, CAT, CEDAW, CERD, CED och CRPD och har därmed förbundit sig att följa dessa. Läs mer här

Europakonventionen (ECHR)
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, ofta kallad enbart Europakonventionen, antogs 1950. Konventionen innebär att de länder som skriver under den förbinder sig till att respektera dess bestämmelser, bland annat rätten till liv, yttrandefrihet och förbud mot tortyr. Europakonventionen är inskriven i svensk lag sedan 1995. Läs konventionstext här

Become a member / Support our work

The Swedish Western Sahara Committee is dependent on its members and donors
To continue the struggle for the Sahrawi people's right to their land and their rights we need your support