ORGANISATIONSDOKUMENT

Antagna vid årsmötet den 10 oktober 1987

Reviderade:
1999-03-13, extra årsmöte
2000-03-25, årsmöte
2011-03-19, årsmöte
2012-03-17, årsmöte
2016-05-03, ajournerat årsmöte
2018-03-24, årsmöte

§1 Namn
Föreningens namn är Svenska Västsaharakommittén.
Föreningens namn på engelska är Swedish Western Sahara Committee.

§2 Syfte
Svenska Västsaharakommittén är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Svenska Västsaharakommittén har som syfte att bedriva opinions- och informationsarbete samt andra aktiviteter till förmån för det västsahariska folkets befrielse och för den självständiga republiken Västsahara (SADR).

§3 Medlemskap
3.1  Enskild person eller organisation som stöder föreningens syfte och stadgar samt betalar medlemsavgiften är medlem.
3.2  Medlem, som bryter mot föreningens syften kan uteslutas. Beslut fattas enhälligt av styrelsen.
3.3  Medlemmar kan bilda lokalgrupper. Beslut fattas av styrelsen.

§4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek för kommande kalenderår beslutas av styrelsen.

§5 Årsmöte
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
5.2 Årsmötet utser föreningens styrelse.
5.3 Ordinarie årsmötet ska hållas före 1 april.
5.4 Kallelse skall utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst två månader före mötet.
5.5 Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för medlemmar senast 14 dagar före årsmötet
5.6 Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem och ansluten organisation. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
5.7 Styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.
5.8 Stadgeändringar kräver 2/3 majoritet bland de närvarande röstberättigade.
5.9 Årsmötets dagordning skall omfatta

 • Mötets öppnande.
 • Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
 • Fastställande av röstlängd. Medlemsorganisation har en röst.
 • Fastställande av dagordning.
 • Val av ordförande, sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare.
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande, kassör och ledamöter för ett respektive två år.
 • Val av 2 revisorer för ett år.
 • Val av 3 ledamöter i valberedningen för ett år.
 • Motionsbehandling
 • Frågor väckta av styrelsen
 • Avslutning av årsmötet

§6 Extra årsmöte
6.1 Extra årsmöte skall hållas senast sex månader efter ordinarie årsmöte och efter att minst en tiondel av medlemmarna, ordinarie årsmöte eller styrelsen så kräver. På ett extra årmöte får endast beslut fattas i den fråga/de frågor för vilka mötet sammankallats.
6.2 Kallelse och dagordning för extra årsmöte ska skickas ut senast en månad före mötet.

§7 Styrelsen
7.1 Ansvaret för föreningens verksamhet ligger hos styrelsen. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget.
7.2 Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter, inklusive ordförande, vice ordförande och kassör. Styrelsen kan maximalt bestå av 9 ledamöter. Styrelseledamöter väljs på årsmötet för ett respektive två år.
7.3 Styrelsen är beslutsmässig, då minst 3 ledamöter är närvarande, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller kassören.
7.4 Styrelsen bör konstituera sig omedelbart efter årsmötet och utse vice ordförande och sekreterare.
7.5 Styrelsens firma tecknas av ordföranden, vice ordförande och kassör var för sig.
7.6 Styrelsen har möjlighet att till sig adjungera medlemmar med yttrande- och förslagsrätt.

§8 Upplösning
8.1 För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande årsmöten, varav det ena är ordinarie. Tre fjärdedels majoritet krävs för beslut om upplösning.
8.2 Föreningens kvarvarande medel ska fördelas i enlighet med dess syfte och stadgar.

 

Areas of application
This policy is applicable to all Western Sahara Committee’s operations and is to be applied by all employees, volunteers and board members. This policy also applies to Western Sahara Committee’s partners, partners employees, volunteers and board members, and to partners at subsequent levels.

Approved by: Board of Western Sahara Committee’s, Approval date: 2018-04-03
Valid until further noticed

Definition

Western Sahara Committee’s defines corruption the same way as Sida, which is ”abuse of trust, power or position for improper gain. Corruption includes, among other things, the offering and receiving of bribes – including the bribery of foreign officials – extortion, conflicts of interest and nepotism”.

Position on corruption

Poverty and corruption often go hand in hand and corruption affects the poorest people the most and may, in many ways, also aggravate poverty. Therefore, corruption poses a serious threat to development and counteracts what Western Sahara Committee stands for and is working to achieve. Western Sahara Committee’s approach towards corruption is consequently to always prevent, never accept, always inform and always act even in situations where it might lead to delays, hindrance or total obstruction of operations.

Reporting of suspected corruption is encouraged and a whistle blower is always protected from sanctions. Whistle blowers have the opportunity to be anonymous and all reported cases in accordance to this policy are investigated.

Commitment

 • This policy should be included in all Western Sahara Committee’s agreements with partners and any partners at subsequent levels within projects or programs, both Swedish and international. 
 • This policy shall be applied in all procurements, including procurements made by partners and any partners at subsequent levels. 

 • Partners and any partners at subsequent levels as well as employees, volunteers and board members are required to act upon any suspected cases of corruption and to inform Western Sahara Committee in accordance to this policy. 

 • Managers shall ensure that this policy and related guidelines on suspected corruption is known and applied by all employees and volunteers. 

 • Employees, volunteers and board members may not participate in decisions, nor prepare decisions in cases where his/hers impartiality can be questioned. 

 • Employees and volunteers are required to inform their superior of any circumstances where their impartiality may be questioned. Board members have an obligation to announce themselves biased in relevant situations. 

 • Employees, volunteers and board members may not commit the organisation, financially or otherwise, outside their delegated authorisations. 

 • Employees, volunteers and board members may not accept gifts from colleagues, partners or other individuals or groups, unless the gift is of insignificant value. 


Preventive work
Western Sahara Committee, Western Sahara Committee’s partners and partners at subsequent levels shall:

 • Support democratic processes built on transparency, accountability and 
participation. 

 • Assess corruption risks in all projects, programs and activities. Identified risks 
should be appropriately addressed and followed up. 

 • Strengthen good governance and internal control both internally and in partner 
organisations. 


When corruption is suspected
The responsibility to investigate suspected cases of corruption, after reported to the board and, when applicable, the donors, lies on the Chair of Western Sahara Committee, or on the person in equivalent position.

Become a member / Support our work

The Swedish Western Sahara Committee is dependent on its members and donors
To continue the struggle for the Sahrawi people's right to their land and their rights we need your support